ถ้าปฏิบัติ..

ถ้าปฏิบัติด้านจิตใจสูงขึ้น ใจที่จะอวดมันไม่มี
ที่จะอวดมั่งอวดมี อวดศีล อวดรู้อะไรต่าง ๆ
มันหายไปจากใจ เราอยู่ได้โดยปกติ
เราไม่ต้องแข่งขันกับใคร ในทางที่ต้องใช้จ่ายเงินมาก ๆ
- ปัญญานันทภิกขุ

การบริหารคือ..

การบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น
ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสารมารถของตนอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่

k5

ความทุกข์เมื่อเกิด..

ความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมาได้ ก็ย่อมดับได้ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดา

ความดีที่เราทำไว้..

ความดีที่เราทำไว้ในคนกตัญญู, ผู้มีศีล หรือผู้ประพฤติอย่างอารยชน ย่อมจะไม่สูญหาย เหมือนพืชที่หว่านลงในนาดี ย่อมไม่เสียหาย [๒๗/๑๓๙๖]
v2