ไม่ว่าปัญหา..

“ไม่ว่าปัญหาในอดีตจะแก้ไขได้หรือไม่ เราต้องดำรงชีวิตอย่างมีความหมายต่อไป” อัลแบร์ กามูส์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส

มีชีวิตอยู่โดย..

มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเราดี เด่น ดังอะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่าเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั่นแหละถูกต้องและสุขแท้ – ท่านพุทธทาส

กรรมที่ตนทำ..

กรรมที่ตนทำ ตามคำสั่งของจิตใจ เป็นเหตุโดยตรงของความเจริญ ความเสื่อม และความสุข ความทุกข์ ทั้งจิตใจนี้แหละเป็นผู้รับสุขทุกข์ คือ เป็นตัวผู้เสวยสุขหรือทุกข์

สมเด็จพระญาณสังวร