อย่ามุ่งหมาย..

อย่ามุ่งหมายความสุขอันประเสริฐอะไร ๆ
ให้มากไปกว่าความปกติของจิตที่ไม่ยินดียินร้าย
ไม่ขึ้นไม่ลงไปตามอารมณ์ที่กระทบ
เพราะไม่มีสุขอะไรประเสริฐยิ่งไปกว่าความปกติของจิตนั้น
- พุทธทาสภิกขุ

ถ้าปฏิบัติ..

ถ้าปฏิบัติด้านจิตใจสูงขึ้น ใจที่จะอวดมันไม่มี
ที่จะอวดมั่งอวดมี อวดศีล อวดรู้อะไรต่าง ๆ
มันหายไปจากใจ เราอยู่ได้โดยปกติ
เราไม่ต้องแข่งขันกับใคร ในทางที่ต้องใช้จ่ายเงินมาก ๆ
- ปัญญานันทภิกขุ

การบริหารคือ..

การบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น
ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสารมารถของตนอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่

k5