ปราชญ์ย่อมรักษา..

“ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐ” อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ [ขุ.ธ. ๒๕/๑๘]

เพราะแสวงหา มิใช่..

เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย

เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส

เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย

ดังนี้แล้ว “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน”

k2

ความรู้จักพอ..

ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง
ความรู้จักพอ เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
ความไว้วางใจกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง
พระนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง