ใช้ชีวิตอย่าง..

ใช้ชีวิตอย่างธรรมดาให้มากที่สุด หากเรารู้จักยอม รู้จักหยุด รู้จักเย็น ชีวิตจะราบรื่นขึ้น